Algemene voorwaarden

 

Definitie

 1. Design Compass BV: nader te noemen DC, gevestigd te Breda, handelend onder de handelsnaam VELOPLU.
 2. De wederpartij: degene die een overeenkomst aangaat met of offerte aanvraagt bij DC, nader te noemen de wederpartij.

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, alle diensten verricht door, alle producten geleverd door en alle overeenkomsten gesloten met DC, met inbegrip van de overeenkomst op afstand alsmede elk aanbod en elke (rechts)handeling waaruit een zodanige overeenkomst op afstand kan voortvloeien, (waaronder valt elke wijziging of aanvulling op een overeenkomst alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst inclusief deze voorwaarden en de eventuele overige specificaties en voorwaarden als toepasselijk op de overeenkomst) van DC.
 2. De toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt door de wederpartij aanvaard door akkoordverklaring met de Algemene Voorwaarden en/of vragen van een offerte en/of het verlenen van een opdracht en/of het sluiten van enige andere overeenkomst en voorts iedere handeling van de wederpartij waaruit kan worden afgeleid dat een overeenkomst is aangegaan.
 3. Van een overeenkomst op afstand is sprake indien in het kader van een door DC georganiseerd systeem van verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van technieken voor communicatie op afstand, derhalve zonder dat de consument en (medewerkers van) DC in elkaars persoonlijke aanwezigheid hebben verkeerd.
 4. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld, op een zodanige wijze dat deze op eenvoudige wijze door de consument kunnen worden opgeslagen. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om deze algemene voorwaarden aldus ter beschikking van de consument te stellen, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij DC zijn in te zien en deze op verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 5. De overeenkomst tussen de consument en DC komt tot stand wanneer de consument langs elektronische weg het bewijs van ontvangst van akkoordverklaring van DC heeft ontvangen.
 6. Verwijzing door de wederpartij naar welke andere algemene voorwaarden dan ook wordt door DC niet aanvaard.

 

Consumentenbepaling

 1. Wanneer de wederpartij een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan gelden deze voorwaarden onverkort, behoudens de bepalingen die in strijd zijn met het bepaalde, opgesomd in art. 6:236 en 6:237 BW. In deze gevallen geldt het bepaalde genoemd in genoemde artikelen van het burgerlijk wetboek.

 

Aanbieding en overeenkomst

 1. Alle door DC gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van drie maanden na dagtekening, tenzij anders is vermeld.
 2. Tenzij anders vermeld, gelden alle prijzen exclusief omzetbelasting.
 3. Een opdracht is verleend, nadat deze schriftelijk of via elektronische weg is bevestigd.
 4. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DC onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft DC passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch wil betalen, zal DC daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 6. Aanvullende opdrachten worden pas uitgevoerd, nadat deze afzonderlijk zijn bevestigd.
 7. Gedeeltelijke of gehele annulering door de wederpartij maakt deze schadeplichtig jegens DC voor alle kosten welke reeds voor uitvoering van de opdracht zijn gemaakt, onverminderd het recht van DC de wederpartij aan te spreken wegens winstderving.

 

Verzorging subsidieaanvraag

 1. DC kan op verzoek van wederpartij, aan de hand van de door wederpartij verstrekte informatie en na akkoord verklaring van wederpartij met de Algemene Voorwaarden van DC, overgaan tot indiening van één of meerdere subsidieaanvragen en alle daarmee verbonden handelingen ten behoeve van wederpartij.
 2. DC is in het in artikel 5a genoemde geval, enkel en alleen in staat is om naar beste eer en geweten 1 of meerdere subsidieaanvragen voor wederpartij te verzorgen maar DC kan geen garanties of andere zekerheden geven tot het verkrijgen van deze subsidie- en/of andere financiële voordelen.
 3. DC kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien, door welke omstandigheid dan ook, de wederpartij niet in aanmerking komt voor de aangevraagde subsidie- en/of andere financiële voordelen.

 

Nakoming en levering

 1. Levering geschiedt af magazijn van DC in Nederland of enige andere ter zake door DC aangewezen locatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De consument is verplicht de zaken die zijn gekocht af te nemen op het moment van levering. Het risico van verlies, diefstal en beschadiging met betrekking tot de te leveren producten zal op de consument overgaan op het moment van levering. Indien afname wordt geweigerd zullen de zaken voor rekening en risico van de consument worden opgeslagen. Al de aldus ontstane aanvullende kosten, waaronder maar niet beperkt tot de opslagkosten, zijn voor rekening van de consument.
 3. Indien op enig moment bij DC gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de consument, heeft DC het recht, alvorens (verder) te presteren, van de consument te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat deze zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die DC, al dan niet opeisbaar van de consument heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van DC.
 4. Indien de consument niet op de vervaldag betaalt, is DC gerechtigd om iedere verdere levering van goederen dan wel diensten te weigeren totdat betaling volledig heeft plaatsgevonden.
 5. Leveringstermijnen worden door DC bij benadering en naar beste weten opgegeven. Zij zijn niet bindend en overschrijding ervan maakt DC op generlei wijze schadeplichtig, noch geeft dit de wederpartij het recht de opdracht te annuleren.
 6. De wederpartij verplicht zich tijdig aan DC inlichtingen en gegevens te verstrekken, nodig om de opdracht uit te voeren.
 7. DC heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten indien de wederpartij op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen of indien er redenen zijn aan te nemen dat dit het geval zal zijn. De hiermee gepaard gaande kosten, alsmede de reeds gemaakte kosten, zijn voor rekening van de wederpartij.

 

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan DC bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan DC retourneren, conform de door DC verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal DC dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping en terugontvangen goederen, terugbetalen.

 

Afbeeldingen, tekeningen, modellen, etc.

 1. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, modellen of monsters worden door DC slechts bij wijze van aanduiding aan de consument verstrekt. De hoedanigheid van de te leveren zaken kan van de afbeelding, de tekening, de maat- en gewichtsopgaven, het model of het monster afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld dat geleverd zal worden conform de verstrekte gegevens.

 

Garantie

 1. Op alle producten van DC zijn de bepalingen van het DC Garantie Programma van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor het overige geldt dat de voorwaarden en garanties van de producenten en derden die goederen aan DC leveren van toepassing zijn. Op verzoek van de consument wordt deze door DC geïnformeerd omtrent de toepasselijkheid van en inhoud van de door deze producenten en derden gegeven garantie(s), voor zover deze garantie er is.
 2. Een door DC, de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover DC kan doen gelden.

 

Gebreken / klachttermijnen

 1. De consument dient de gekochte zaken bij aflevering nauwkeurig te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, namelijk: Of de juiste zaken zijn geleverd; Of de afgeleverde zaken wat betreft aantal overeenstemmen met het op de begeleidende vrachtbrief vermelde aantal.
 2. Als zichtbare gebreken aan de verpakking of tekorten worden geconstateerd, dan dient de consument die zichtbare gebreken of tekorten direct bij levering telefonisch en aansluitend schriftelijk aan DC te melden binnen maximaal 5 werkdagen na aflevering.
 3. Niet zichtbare gebreken aan geleverde zaken dient de consument direct na ontdekking telefonisch aan DC te melden en aansluitend binnen zeven dagen daarop schriftelijk te bevestigen met dien verstande dat dergelijke gebreken binnen uiterlijk drie maanden naaflevering aan de consument aan DC dienen te worden gemeld.
 4. Na het constateren van enig gebrek is de consument verplicht om het gebruik van de desbetreffende product(en) onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en/of te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
 5. DC is niet aansprakelijk ter zake het betreffende gebrek, indien de consument in gebreke blijft ter zake het in dit artikel onder leden 1 tot en met 4 bepaalde.

 

Facturering, betaling en eigendom

 1. Facturering van overeengekomen bedragen geschiedt, tenzij anders overeengekomen, bij bestelling van producten.
 2. Wederpartij verplicht zich alle rekeningen, tenzij anders overeengekomen, bij bestelling te voldoen.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, onverminderd het recht van DC dit bedrag te vermeerderen met incasso-, gerechts-, en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van een advocaat.
 4. Indien het voorgaande lid zich voordoet, zullen betalingen door of vanwege de wederpartij in eerste instantie worden aangemerkt als betaling van rente en kosten, ongeacht onder welke omschrijving de betaling werd verricht.
 5. Zolang wederpartij niet aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft al het geleverde eigendom van DC.

 

Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van DC voor directe schade is, behoudens opzet of grove schuld of anderszins voortvloeiend uit enige wettelijke verplichting tot schadevergoeding, uitgesloten. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 2. de schade aan zaken, waaronder verstaan wordt materiële beschadiging alsmede gebrekkig of niet functioneren en de materiële schade aan andere eigendommen van de consument en/of derden;
 3. kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in apparatuur ter beperking respectievelijk herstel van directe schade;
 4. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de veststelling betrekking heeft op de directe schade in de zin van dit artikel;
 5. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument heeft aangetoond dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 6. Alle aansprakelijkheid van DC is beperkt tot ten hoogste 10% van de contractwaarde van de opdracht. Te allen tijde is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1.500,-.
 7. DC sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, waaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/ of winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, waardevermindering, gemist voordeel, gemiste subsidie, en kosten die met de uitvoering van het project gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
 8. DC is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde(n).
 9. De wederpartij vrijwaart DC ter zake van alle mogelijke aanspraken en vorderingen van derden.

 

Gegevens en bestanden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door DC geëxploiteerde websites en op alle diensten die via het internet door DC worden aangeboden en geleverd.
 2. DC behandelt de gegevens van de consument strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij DC daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. DC hanteert minimaal de toepasselijke wettelijke privacyregelingen.
 3. Als de consument gegevens aan DC verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien de consument een bestelling doet via een DC website, registreert DC die bestellingen op naam. De gegevens van de consument worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de bestelling van de consument uit te voeren.
 4. Het bestand waarin de bestellingen van de consument zijn opgenomen, wordt ook gebruikt om aan de consument persoonlijke aanbiedingen te doen, tenzij de consument via de website van DC aangeeft daartegen bezwaar te hebben. Het bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische analyses en persoonlijke analyses.
 5. Een aantal van de bestanden van DC, conform het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, kan worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. De houder van het bestand is DC.
 6. DC wijst de consument erop dat het niet te voorkomen is dat derden bijvoorbeeld de frequentie waarmee de consument de DC websites bezoekt wel op naam kunnen registeren.

 

Informatie via de VELOPLU websites

 1. Informatie die de consument op de VELOPLU website aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. VELOPLU kan echter niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde volledig en juist is. De consument is als gebruiker zelf te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen en de daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende acties, ook indien deze beslissingen op basis van de informatie als weergegeven op de website van VELOPLU zijn genomen.
 2. Informatie op de VELOPLU websites wordt periodiek aangepast. Dat geldt ook voor de algemene voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op andere services die via de websites worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden treden in werking zodra deze op de site worden vermeld.
 3. Indien de consument fouten op de VELOPLU websites aantreft, stelt VELOPLU het zeer op prijs indien de consument dat aan VELOPLU meldt.
 4. Indien de VELOPLU site links bevat naar websites van derden is van belang dat VELOPLU de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk uitkiest. VELOPLU kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

 

Verzendvoorwaarden

 1. Alle verzendingen gaan via PostNL. De levering wordt altijd bepaald door de beschikbaarheid. De koopovereenkomst raakt van kracht vanaf het moment dat VELOPLU aan haar voorwaarden voldoet, i.e. ze wordt pas rechtsgeldig wanneer het product afgeleverd is.
 2. Alle verzendingen zijn verzekerd tijdens de periode van vervoer. De klant dient het pakket onmiddellijk na aflevering te controleren op eventuele beschadigingen. Eventuele schade moet binnen 24 uur doorgegeven worden aan de leverancier.
 3. Binnen de EU worden ontbrekende artikelen kostenvrij nagestuurd.
 4. Voor de kosten van verzending worden de geldende tarieven, ten tijde van de verzending, van PostNL gehanteerd.

 

Geschillen

 1. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. DC heeft echter het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats van de wederpartij.
 2. Op de rechtsverhoudingen tussen DC en haar contractspartijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »